Evolúcia Satana: Ako sa z božieho služobníka stal nepriateľ Boha

Autor: Ľubomír Dobrovodský | 4.7.2012 o 10:00 | (upravené 19.11.2015 o 16:26) Karma článku: 10,75 | Prečítané:  16990x

Satan, Lucifer, Samael, Azázel, Semjaza, Mefistofeles, Belzebul, Belial... To sú rôzne mená pre tú istú entitu  –  diabla. Kto by nepoznal túto populárnu postavičku? Objavuje sa v legendách, literatúre, divadelných hrách

Ako sa stal satan sluhom Božím (9. - 4. storočie p. n. l.)

Slovo “satan” znamená v hebrejčine “obviniť” alebo “oponent, protivník, posudzovateľ, kritik”. Tam kde sa satan vyskytuje ako postava, hovorí sa mu po hebrejsky “ha-satan”.

Potom sa Boh rozhneval, že (Balám) už aj sám chcel ísť, a Pánov anjel mu zastúpil cestu, aby ho zadržal. Niesol sa totiž na oslici a sprevádzali ho jeho dvaja sluhovia. - Nu 22:22

V tejto vete sa objavuje slovo satan (= Pánov anjel). V angličtine je to presnejšie:

But God was incensed at his going; so an angel of the LORD placed himself in his was as an adversary (hebrejsky: satan) – Numbers 22:22

V nasledujúcej vete sa slovo “satan” vyskytuje ako podstatné meno “nepriateľ”:

Ale filištínske kniežatá sa nahnevali naň a hovorili mu: „Pošli toho chlapa nazad, nech ide na svoje miesto, na ktoré si ho zadelil! Ale do boja nech s nami nejde, aby sa nám vo vojne nestal nepriateľom (hebrejsky: satanom). Čím iným by si tento mohol získať priazeň svojho pána ako hlavami týchto ľudí?“ - 1Sam 29:4

To sú ukážky, kde sa slovo satan síce vyskytuje ako podstatné, ale nie ako vlastné meno. Neskôr sa v Biblii stretávame so satanom už ako určitou postavou  – ha-satan.

V židovskej tradícii bol satan anjel, ktorý verne slúžil Bohu ako jeho zástupca. Bol to ten, čo obviňoval mužov zo zloby a bezbožnosti. Na pokyn Boha testoval satan obvinených, ako je napr. v Knihe Jóbovej (1:6-12):

Tu v ktorýsi deň prišli Boží synovia a postavili sa pred Pána. S nimi prišiel aj satan. Pán povedal satanovi: „Skadiaľ prichádzaš?“ Satan odpovedal: „Chodil som krížom-krážom po zemi.“ Pán povedal satanovi: „A všimol si si môjho služobníka Jóba? Niet mu rovného na zemi. Je to muž dokonalý a statočný, bojí sa Boha a chráni sa zlého.“ Satan odpovedal Pánovi: „Vari sa Jób zadarmo bojí Boha?! A neurobil si ty sám akoby ohradu okolo neho, okolo jeho domu a okolo všetkého jeho imania?! Požehnávaš prácu jeho rúk a jeho čriedy zaplavili šíry kraj. Ale vztiahni ruku a zasiahni všetko jeho imanie, či ti nebude kliať do očí!“ Tu Pán povedal satanovi: „Hľa, všetko, čo má, je v tvojich rukách, iba jeho samého sa nedotkni!“ A satan sa vzdialil spred Pánovej tváre.

Satanovým cieľom nebolo teda odvádzať ľudí od ich vernosti Bohu, iba odhaľovať skutočnú hĺbku ich oddanosti.

V Knihe Kroník (1Krn 21:1) satan podnietil Dávida, aby sčítal ľud Izraela, a to proti Božej vôli. 70.000 mužov kvôli tomu zomrelo.

I povstal satan proti Izraelovi a pokúšal Dávida, aby spočítal Izraelitov.

Toto je však prerozprávaný verš z 2Sam 24:1, ktorý znie trocha ináč. Tam sa píše, že to bol Pán, ktorý podnietil Dávida, aby sčítal ľud.

Hospodin sa znova rozhneval na Izrael. Naviedol proti nemu Dávida s výzvou: Choď sčítať Izrael a Júdu.

Tieto varianty si neodporujú, ak vnímame satana ako zástupcu Boha: Boh sa rozhneval a prostredníctvom satana naviedol Dávida...

Čo z tohto vyplýva?

V dávnej dobe ľudia ešte neverili v satana ako nepriateľa Hospodina. Ak sa niečo zlé udialo, tak to bola vina ľudí, pretože neposlúchali Hospodina. Satan bol ten, ktorý ľudí pokúšal. Nebol padlým anjelom, ani vládcom pekla. Boh nemal nepriateľa. Existoval len Boh.

Kedy sa stal satan úhlavným nepriateľom Boha?

Táto premena nastala oveľa neskôr.

Príchod dualizmu - dobrého a zlého Boha (8. - 4. storočie p. n. l.)

Predstava o úhlavnom nepriateľovi Boha prišla z iného náboženstva – zo zoroastrizmu.

Prorok Zaratustra (gréc. Zoroaster) učil, že boh Ahura Mazda je výhradne dobrým stvoriteľom všetkých vecí, slnka, mesiaca a hviezd, duchovného a materiálneho sveta, ľudí a zvierat. Pán-Múdrosť (Ahura Mazda) je štedrý vladár a priateľ každého.

Ahura Mazda

Ale ako sa dá potom vysvetliť vo svete zlo? Spravodlivý a múdry Boh, zosobňujúci najvyššie dobro, nemôže byť predsa pôvodcom zla.

Zlo, podľa Zaratustru, pochádza od ničivého ducha Angru Manjua (tiež známeho ako Ahriman), ktorý má násilnícku a deštruktívnu povahu. On stvoril démonov, on vládne v pekle a od začiatku stojí proti Bohu.

Koncept dobra a zla zosobneného v Bohu a jeho protivníkovi ovplyvňoval aj židovských mystikov a postupne ho prenášali na Jahveho (Hospodina) a satana (neskôr Satana).

Ako prišli Židia do styku so zoroastrizmom (6 st. p. n. l.)

V roku 536 pred Kr. dobyl perzský kráľ Kýros II. Veľký Babylon a  oslobodil Židov zo zajatia. Perzská kultúra a jej náboženstvo, ktorému dominoval zoroastrizmus, sa tak stretla so židovským náboženstvom a židovskou kultúrou. Kýros II dal Židom dokonca postaviť v Jeruzaleme druhý chrám.

Ako sa stal zo satana diabol (3 st. p. n. l.)

Pri preklade Biblie z hebrejčiny do gréčtiny došlo k posunu významu slova.

Najstarší zachovaný preklad Starého zákona, Septuaginta (lat. sedemdesiat), vznikal v Alexandrii približne od 3. do 1. storočia pred n. l. Prekladali ho židovskí kňazi. Pri preklade slova satan zvolili grécky výraz diabolos. Toto grécke slovo malo na rozdiel od pôvodného slova satan aj negatívny podtext – šíriteľ neprávd, ohovárač. Napriek tomu nepredstavovalo nijakú mocnú entitu vzdorujúcu Bohu. Táto predstava sa začala naplno rozvíjať až v 2. storočí pred n. l.

2. storočie bolo obdobím rozvoja apokalyptického myslenia – rozvíjali sa predstavy o anjeloch i démonoch, vznikali pseudoepigrafy, ktoré ovplyvňovali myseľ ľudí.

Padlí anjeli (6 st. - 1. st. p. n. l.)

Pseudepigrafické texty opisovali okrem láskavých anjelov aj zlých, padlých anjelov. Dualistický pohľad na svet odrážal záujem autorov o problém zla a jeho pôvodu. Bol to záujem prameniaci z historického pozadia.

Najväčšie nádeje Židov, ktoré sa spájali s ich návratom z babylonského zajatia (po oslobodení Kýrosom II.), sa nenaplnili. Zasľúbenú zem postupne ovládli cudzí utláčatelia. Podľa židovského zákona to boli hriešnici, ktorí podľa všetkého mali vo svete úspech. Ale ako mohol Boh dopustiť, aby sa vyvolený národ  dostal do osídiel hriešnych síl?

Najrozšírenejší bol názor (pravdepodobne inšpirovaný zoroastrizmom – ako sme uviedli vyššie – a gréckou mytológiou), že všetko zlo pochádza od padlých anjelov, ktorí sa vzbúrili a hrešili proti Bohu.. Anjeli, ktorí odmietli považovať Adama za obraz Boží a nechceli sa mu pokloniť, boli vykázaní do dolnej časti vesmíru a tam kuli pikle proti ľuďom.

Ak chceme nájsť príbehy o páde anjelov a Satana, musíme sa pozrieť do iných zdrojov ako Biblie. Medzi rokmi 200 pred n. l. a 150 n. l. sa vynorilo množstvo literatúry, medzi nimi apokryfy a pseudoepigrafy. Niektoré z nich boli apokalyptické. V tejto literatúre možno vidieť, ako sa vyvíjali predstavy o padlých anjeloch.

Názor, že Boh nebol príčinou vzniku zla, pochádzal hlavne zo starovekého izraelského folklóru. Na začiatku verša Gn 6:1-4 (Genesis vznikal asi v 6. - 5. storočí p. n. l.) sa hovorí o tom, ako si “synovia boží” brali za manželky ľudské ženy.

Keď sa ľudia začali rozmnožovať na zemi a rodili sa im dcéry,  Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú krásne, vzali si z nich za manželky tie, ktoré si vybrali. Hospodin povedal: Môj duch nezostane večne v človekovi, lebo je telo; jeho vek bude stodvadsať rokov. V tom čase i neskôr, keď sa Boží synovia stýkali s ľudskými dcérami a tie im rodili, vznikali na zemi obri, tí slávni muži dávnych čias.

Táto pasáž bola inšpiráciou aj pre jednu z najdôležitejších kníh o páde anjelov, a to Prvú knihu Henochovu. Prvá kniha Henochova (alebo Enochova) je jedným z najznámejších starozákonných apokryfov a zrejme aj začiatkom legendy o padlých anjeloch.

Hovorí o božích deťoch, ktoré sa ženili s ľudskými dcérami a tie im plodili obrov. Kniha strážcov tu spája dve tradície: Podľa jednej je pôvodcom všetkého zla Šemichaza (Semjaza) a hriech spočíva v zmiešaných sobášoch anjelov s ľudskými dcérami.

Podľa druhej tradície je hlavným zvodcom a vinníkom Azázel a hriech spočíva v zjavení tajomstva ľudským dcéram, ktoré nebolo určené ľuďom. Významným prvkom je tu presunutie pôvodu zla z hriechu prvých ľudí (Adama a Evy) na padlých anjelov.

K prvej tradícii uvádzame približný preklad 6. kapitoly 1. knihy Henochovej, ktorá rozpráva o túžbe anjelov po dcérach mužov (hlavný padlý anjel je Semjaza):

A stalo sa, keď v tých dňoch pribúdalo ľudských detí, že sa im rodili krásne, pôvabné dcéry. Keď ich anjeli, synovia nebies, zbadali, zatúžili po nich a povedali si: "Poďme si vybrať ženy medzi ľudskými deťmi a ploďme im potomstvo. "A Semjaza, ktorý stál na čele, povedal:" Bojím sa, že sa k tomu snáď ani neodhodláte, veď sám by som potom pykal za tento veľký hriech." Nato mu všetci hovorili: "My všetci zložíme prísahu a zaviažme sa vzájomným zaklínaním, že od svojho úmyslu neustúpime a že ho určite urobíme." Potom všetci spoločne prisahali a vzájomným zaklínaním sa zaviazali zámer uskutočniť. Celkom dvesto ich potom zostúpilo ana Arias, ktoré tvoria vrchol Chermónua, ako sa zaprisahali a zaviazali vzájomným zaklínáním. A toto sú mená ich vodcov: Semjaza, ktorý im stál na čele, Araki, Berameel, Kokebiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezekeel, Berakeel, Asael, Betareel, Ananel, Zekiel, Semsapeel, Setereel, Tureel, Jomjal, Arazjal. Toto sú ich desiatnici.

K druhej tradícii  uvádzame kapitolu 8 z tej istej knihy ( hlavný padlý anjel je Azázel):

A (z padlých anjelov) Azázel učil ľudí robiť meče, nože a štíty a drôtené košele a oboznámil ich s vecami, ktoré k tomu patria, i s ich opracovávaním, s náramkami a ozdobami, s tieňovaním očí antimónom … líčením obočia, s najvzácnejšími a najvyberanejšími drahokamami všetkých farebných odtieňov a všetkými farbiacimi tinktúrami a alchýmiou. A nastala veľká bezbožnosť a rozmohlo sa cudzoložstvo, ľudia zotrvávali v hriechu a všetky ich hriechy viedli ku skaze.

Židovská kultúra a grécka mytológia

Keď Alexander Veľký dobyl Perzskú ríšu, postavil Alexandriu a rozšíril grécku mytológiu do celej svojej ríše, mnoho židovských mystikov sa ňou začalo inšpirovať. Za vlády dynastie Ptolemaiovcov bola už v Alexandrii početná židovská komunita. V tejto komunite hovorili Židia po grécky a začali prekladať do gréčtiny aj Starý Zákon. Kráľ Ptolemaios II Filadelfos bol týmto projektom nadšený a podporoval ich.

V Alexandrii sa krížili štyri vplyvné kultúry: grécka, egyptská, perzská a židovská. Preto sa netreba čudovať, že sa tu mystici inšpirovali rôznymi mýtmi, ako napríklad:

Tyfón a padlí anjeli - Anjeli, ktorí sa vzbúrili proti Hospodinovi, pripomína grécky mýtus o Tyfónovi:

Tyfóna porodila bohyňa zeme Gaia a jeho otcom bol Tartaros. Tyfón sa mal sa stať nástrojom jej pomsty Diovi po porážke Titanov. Bol to obor so stovkou dračích hláv a namiesto nôh mal hady. Keď chcel Tyfón zaútočiť na Olymp a ovládnuť bohov a ľudí (mal to byť posledný boj medzi bohmi svetla a temnoty), Zeus ho po veľkom boji premohol, bleskami mu spálil všetkých sto hláv a zhodil ho do hlbín Tartaru.

Zeus proti Tyfónovi 6. st. pred n. l.

(Zeus proti Tyfónovi 6. st. pred n. l.)

Prométheus a padlí anjeli

Prométheus bol Titan, ktorý vzdoroval Diovi. Keď sa Zeus rozhodol vyhubiť ľudí, on im priniesol oheň a učil ich vytvárať nástroje a pod. (V knihe Henochovej sa píše, ako anjeli učili ľudí robiť meče a rôzne nástroje a potom sa rozmohla bezbožnosť.)

Ako sa stal Satan padlým anjelom

Satan ako padlý anjel sa spomína v apokryfnom diele Zo Života Adama a Evy. Datujú ho asi do 1. storočia  n. l. Hovorí sa v ňom o páde Satana i Adama: Satan odmietol uznávať Adama, a preto ho Boh vyhodil z neba. Potom Satan obalamutil Evu a Adama, aby zjedli jablko poznania.

Domenico di Pace Beccafumi - Archanjel Michael odvádza vzbúrených anjelov z nebies

(Domenico di Pace Beccafumi: “Archanjel Michael odvádza vzbúrených anjelov z nebies”)

Zo Života Adama a Evy, kapitoly 13 - 16:

(Diabol povedal Adamovi) “Keď Boh vdýchol do teba dych života a tvoja tvár i tvoja podoba boli stvorené na obraz Boží, Michal zvolal všetkých anjelov hovoriac: “Uctievajte podobu Pána Boha ako Pán Boh prikázal.”

 

A keď ma Michal nútil, aby som sa poklonil, povedal som mu: “Prečo ma nútiš? Nebudem sa klaňať niekomu, kto je nižší a mladší ako ja. Ja som bol stvorený skôr ako on. Ja som bol stvorený už pred jeho stvorením. On sa má klaňať mne.

 

Keď to počuli ostatní anjeli mne podriadení, nechceli sa mu klaňať. Boh sa na mňa nahneval a poslal ma s mojimi anjelmi preč z našej slávy a pre teba sme boli vyhnaní z našich sídiel do tohto sveta a zvrhnutí na zem. A hneď nám nastala bolesť, pretože nám bola odňatá taká sláva. A bolelo nás, keď sme ťa videli v takej blaženej radosti. A ja som oklamal tvoju ženu a spôsobil som, že pre ňu si bol vyhnaný zo svojej blaženej radosti, ako ja som bol vyhnaný zo svojej slávy.”

V ďalšom apokryfnom diele Druhá kniha Henochova sa vysvetľuje, ako boli anjeli stvorení na druhý deň a Boh im určil rôzne úlohy. Jeden z anjelov, menom Satanel, sa vzbúril, pretože si myslel, že by sa mohol stať mocnejším ako Boh. Preto ho Boh vyhnal z neba. Tak sa stalo, že Satan sa stal zloduchom a padlým anjelom.

Jacob Isaacsz Swanenburgh - Pád Satana a anjelov

(Jacob Isaacsz Swanenburgh - Pád Satana a anjelov)

Čo z tohto vyplýva?

V dávnom období ešte ľudia neverili v satana ako nepriateľa Hospodina. Ak sa niečo zlé udialo, tak to bola vina ľudí, pretože neposlúchali Jahveho. Satan bol ten, ktorý ľudí pokúšal. Nebol to padlý anjel a ani vládca pekla. Boh nemal nepriateľa. Existoval len Boh. Postupne sa však zlo zosobňovalo a vyvíjala sa predstava Satana - diabla, padlého anjela, toho, ktorý zviedol Adama a Evu.

Túto apokalyptiku postupne preberali aj ranní kresťania. Satan a diabol sa v Novom zákone vyskytuje v listoch, evanjeliách a Zjavení Jána. V kresťanstve potom vznikla asi takáto legenda:

Satan bol stvorený Bohom ako dokonalý anjel. Volal sa Lucifer, žil v nebi a stál nad všetkými anjelmi. Jeho vzhľad bol krásny a oslňujúci, vyžaroval svetlo a slávu. Bol pokrytý zlatými a trblietavými šperkmi. Lucifer bol šéfom anjelov a pracoval s Bohom. Neskôr Lucifer  veľmi spyšnel a Boh ho už nemohol ovplyvňovať. Hoci nerád, zbavil ho Boh funkcie šéfa anjelov a nakoniec ho vyhostil z neba spolu s anjelmi, ktorí sa ho rozhodli nasledovať. Tak sa stal Lucifer padlým anjelom, zlým Satanom a jeho nasledovníci sú známi ako démoni. Neskôr ako had zviedol Adama a Evu a uvrhol ľudstvo do hriechu (z tohto hriechu dostal ľudstvo až Ježiš Kristus).

Paradise Lost

 

Zaujímavé. Lucifer sa stal Satanom. Spomínali sa diabol, Satan, Satanel, Azázel, Semjaza, ale nikde nebola zmienka o Luciferovi.

Kde sa vzal Lucifer?

V prvom rade lucifer nie je meno. Je to len nesprávna interpretácia slova lucifer, ktoré pochádza z latinčiny (lux = svetlo, ferre = nesiem), kde znamená v preklade svetlonosič (t.j. v prvom rade zornička, ranná hviezda, Venuša).

Keď niekedy v 4. storočí po Kristovi prekladal Hieronym Izaiáša z hebrejčiny do vulgáty (starej latinky), tak preložil slovo helel, ben šachar (žiariaci, syn rána) ako lucifer. V našom preklade je to vychádzajúca hviezda - Zornička.

V Iz 14:12 sa výraz helel (svietiaci) používa ako posmešný titul pre babylonského kráľa, ktorý sa svojou slávou a pompéznosťou “zaradil” medzi bohov.

Quomodo cecidisti de caelo lucifer qui mane oriebaris corruisti in terram qui vulnerabas gentes. Isa 14:12 VULGATA

Slovenský preklad:

Ako si padla z neba, žiarivá zornička! Zrazený si k zemi, čo si vládol nad národmi.

A pokračuje:

Veď v srdci si si hovoril: „Do nebies vystúpim, až nad Božie hviezdy vyvýšim svoj trón, sídliť chcem na vrchu zhromaždenia, na stráňach severu. Vystúpim do výšin oblakov, prirovnám sa Najvyššiemu.“ Lenže do podsvetia si zvrhnutý, na stráne priepasti. Čo ťa uzrú, obzrú si ťa, hútať budú o tebe: „Či toto je muž, čo rozbúril zem, zatriasol ríšami, čo svet obrátil na pustatinu, jeho mestá zrúcal a jeho väzňom nepootváral dom väznenia?

Takže žiaden Lucifer (kráľ anjelov)... Problém je zasa raz v preklade.

Ako sa teda stal Satan Luciferom?

V pôvodnom význame verš Iz 14:12 nemal so Satanom nič spoločné. No v kresťanskej mytológii, ktorá sa rozvinula po Hieronymovi, kde apokryfné a pseudoepygrafické diela sa miešali s folklórom a rôznymi interpretáciami prekladov Starého a Nového zákona, sa nakoniec zrodila veľká legenda o Luciferovi.

Paul Gustave Doré - Lucifer

(Paul Gustave Doré - Lucifer, r. 1866)

To by bolo zatiaľ všetko. Nabudúce sa budeme venovať tomu, ako vznikala v kresťanstve a Novom zákone predstava o pekle a Satanovi a ako sa stal Satan (Lucifer) šéfom pekla...

Lucifer

 

Literatúra:

Partridge, Ch, Viery a vyznania, Slovart, Bratislava 2006

Porter, J. R., Stratená Biblia, Trio Publishing, Bratislava 2005

B. Dillard, Raymond - Longman III, Tremper, Úvod do Starého zákona, Praha 2011

Nový biblický slovník, Návrat domů, Praha 2009

Neškudla, B. Encyklopedie řeckých bohů a mýtů, Libri, Praha 2003

Moja Biblia: http://www.mojabiblia.sk

http://www.biblia.sk

Pageils, E., The Origin of Satan, Knopf Doubleday Publishing Group, 1996

Kolektiv autorů, Knihy tajemství a moudrosti II (Mimobiblické židovské spisy - pseudepigrafy), Vyšehrad, Praha 1998

History of Devil: http://www.sacred-texts.com/evil/hod/index.htm

 

Zo Života Adama a Evy:

http://www2.iath.virginia.edu/anderson/iath.report.html

 

1. Kniha Henochova:

http://www.sacred-texts.com/bib/boe

 

Česká wikipédia:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lucifer

http://cs.wikipedia.org/wiki/Septuaginta

 

Jewish Encyclopedia:

http://www.jewishencyclopedia.com/articles/13219-satan

 

Britannica:

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/5015/Life-of-Adam-and-Eve

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/350594/Lucifer

 

Anglická wikipédia:

http://en.wikipedia.org/wiki/Satan

http://en.wikipedia.org/wiki/Lucifer

http://en.wikipedia.org/wiki/Life_of_Adam_and_Eve

http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Book_of_Enoch

 

Zaujímavé články:

http://www.deliriumsrealm.com/327/satan/

http://www.religioustolerance.org/chr_sat2.htm

http://www.one-gospel.org/concepts/i_concepts_05.htm

http://www.theosophy-nw.org/theosnw/world/christ/xt-ibel2.htm

http://crivoice.org/lucifer.html

 

Youtube - History of Devil:

http://www.youtube.com/watch?v=g8XQbqZUkms

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁRE

Málo tu oslavujeme to dobro, čo na Slovensku bolo, je a bude

Možno to zle vidím; možno Slovákom budú tieto slová znieť trochu pateticky alebo prehnane.

KOMENTÁRE

SNS neodíde. Nikto na ňu nečaká

V prípade predčasných volieb by sa SNS nemuselo dostať do vlády.

DOMOV

Danko zatiaľ nepovedal, ako ďalej, krízu budú riešiť v piatok

SMS-kou oznámil, že jeho ministri na rokovanie vlády tak skoro neprídu.


Už ste čítali?