Ako sa Hospodin stal jediným Bohom (II. časť)

Autor: Ľubomír Dobrovodský | 3.7.2011 o 9:00 | (upravené 23.6.2012 o 19:09) Karma článku: 8,11 | Prečítané:  3415x

Kresťanstvo a judaizmus sú monoteistické náboženstvá. Uznávajú jediného boha, ktorého meno podľa Biblie znie Jahve (JHVH). Nebolo to vždy tak. V dávnych časoch verili Izraeliti a ostatní ľudia v Kanaáne vo viacerých bohov. Jahve kedysi nebol jediným bohom, dokonca ani hlavným. Prechod od polyteizmu k monoteizmu bol dlhý proces a trval stáročia. Náboženstvu, ktoré poznáme ako Judaizmus, predchádzalo náboženstvo zo starovekého mesta Ugarit. Práve týmto náboženstvom bol vo veľkej miere Judaizmus ovplyvnený. Ste pripravený na podrobnejší laický výklad? Neodradí vás to? Možno sa tu dozviete niečo nové a snáď vás to zaujme...

Predstavujeme Ugarit

Ugarit, dnes nazývané Ras Šamrá, je historické mesto v severozápadnej Sýrii. Od 15. stor. pr. n. l. to bol samostatný mestský štát, prístav na sýrskom pobreží, ktorý existoval od začiatku 2. tisícročia.

Ugarit sa na celom svete stal známym predovšetkým tým, že na jeho území v roku 1929 objavili hlinené tabuľky s textami eposov a oficiálnych dokumentov týkajúcich sa štátnej správy.

Bádaním týchto textov prišli vedci k mnohým podnetným objavom. Zistili, že ich jazyk má veľa spoločných čŕt s hebrejským jazykom a zistili mnoho vecí aj ohľadom ich náboženstva.

Keďže v neskoršom čase na toto miesto prišiel židovský národ, tak porovnávanie starých ugaritských textov so Starým zákonom bolo podnetné.

Bohovia starovekého Predného východu

El

Najvyšší boh ugaritského panteónu. Stvoriteľ, vládca a otec bohov. Strážca nebeského a pozemského poriadku. Jeho meno znamená v semitských jazykoch všeobecný výraz „boh“, ale aj konkrétne božstvo (el a El).
Počiatky Elovho kultu siahajú do polovice 3. tisícročia pred n. l. V 2. Tisícročí pred n. l. ustúpil kultu boha Baala.
Fakt, že v biblických knihách je El/el jedno z označení izraelského Boha naznačuje, že v istom období došlo k ich stotožneniu. Pravdepodobne bol El pôvodným bohom hebrejských kmeňov. Izraelský Boh má podobné vlastnosti, tituly aj charakter.

Ašéra (Atirat)

Semitská bohyňa lásky a plodnosti. Najvyššia bohyňa panteónu. Najstaršie doklady o kulte Atirat pochádzajú z Mezopotámie z 2. tisícročia pred n. l.
Starý zákon spája Ašéru s kultom boha plodnosti a s Baalom.
V náboženstve starého Izraela pôsobila ako družka izraelského Boha. Hebrejský výraz ašerim označuje posvätné symboly bohyne, drevené koly, či jej obrazy.
V ugaritskej literatúre (napr. Baalov cyklus) vystupuje ako družka bola Ela.
Bola označovaná ako "matka bohov", "stvoriteľka bohov", "pramatka", či "Atirat, pani mora".

Baal

Boh búrky, dažďa a plodnosti. Bol stotožňovaný s amorejským bohom Hadadom.
V sýropalestínskej oblasti bol uctievaný v mnohých podobách. Mal mnoho prívlastkov a titulov. Bol označovaný ako syn Daganov, či syn boha Ela.
Kvôli svojej obľúbenosti v Kanaáne sa s ním stretávame aj v Starom zákone. Tam je prezentovaný ako Jahveho konkurent.
Podľa náboženských textov z Ugaritu, známych ako Baalov cyklus, bojoval Baal s bohom Jammom, bohom mora. Keď zvíťazil, tak si nechal postaviť palác a neskôr bojoval s bohom smrti Mótom. V tomto súboji prehral, bol zabitý a zostúpil do podsvetia. Odtiaľ ho oslobodila bohyňa Anat, jeho družka.

Jahve - od polyteizmu k monoteizmu

Polyteizmus

Kedysi v Kanaáne verili Izraeliti a ostatní ľudia vo viacerých bohov. Boli nimi Jahve, Baal, El, Ašéra, Marduk, Anat a pod.

K rekonštrukcii pôvodného polyteistického náboženstva Izraela prispela nielen archeológia svojimi nálezmi, ale aj veľmi dôkladná textová analýza. Dá sa preto so značnou mierou istoty usudzovať, že Jahve bol pôvodne synom najvyššieho boha Ela, ktorý dostal Izrael ako svoj podiel.
Ešte to nebol všemohúci Boh, ktorý stvoril vesmír, svet a oplýval nekonečnou mocou.

Izraeliti možno dokonca vôbec nevyznávali rovnakého boha.

Môžeme pokladať za pravdepodobné, že Abrahámov Boh bol EI, Najvyšší boh kanaánskeho panteónu. Boh sa totiž Abrahámovi predstavuje ako EI Šadaj (El z Hory, alebo Boh Všemohúci), čo bol jeden z jeho tradičných titulov. Inokedy býva nazývaný El Eljon (Najvyšší Boh) alebo El z Betelu. Meno kanaánského najvyššieho boha sa zachovalo v hebrejských menách, ako je Isra-El alebo Išma-El.

Monolatria (Henoteizmus)

Najvyšší Boh Kanaánu začal nadobúdať univerzálnejšiu podobnosť v príbehu o Jakubovi. Keď Jakub opustil Betel, rozhodol sa urobiť boha, s ktorým sa stretol, svojim elohim. To bol termín, ktorý označoval všetko, čo mohol Boh pre ľudí znamenať.
Jakub dospel k názoru, že ak o neho El (alebo Jahve, ako ho nazývajú Jahvisti) v Haranu skutočne bude schopný starať, potom je naozaj mocný. Uzavrel s ním dohodu: El ho bude chrániť a on ho za to urobí svojím elohim, teda jediným bohom, ktorého bude uctievať.

Neskôr, aby nadradili Jahveho nad ostatných bohov, ho začali spájať s bohom Elom a prisudzovať mu jeho tituly. Tak sa Jahve stal stvoriteľom a otcom všetkých ľudí. El mal v ugaritskom panteóne za manželku Ašéru a tak začali Jahveho spájať aj s Ašérou.

Jahve bol aj v 8 storočí pred n. l. v konkurenčnom vzťahu s bohom Baalom. Mali aj podobné kompetencie. Aby porazili konkurenta Baala, tak Jahvemu prisúdili jeho tituly.

Jahve sa stal všestrannejší aj tým, že mu prisúdili aj tituly Eljon (Najvyšší) a Šadaj (Všemohúci).

Monoteizmus

V 7. storočí dochádza v Judsku k pokusom o centralizáciu kultu do hlavného mesta Jeruzalema. Táto náboženská reforma, vedená prorockými školami, mala jasný politický cieľ. Bola to ideológia vládnucej dávidovskej dynastie a snaha presadiť jednotiaci prvok v časoch ohrozenia.
Konkurenciu začali kňazi ničiť počas Joziášovej náboženskej reformácie, keď spálili všetky sochy a kultové predmety iných bohov.

Aby Jahve dostal všeobecnejší vzhľad, určili, že Boha nemožno vidieť a zakázali jeho zobrazovanie. Neskôr v 3. storočí pred n. l. prestali používať aj meno Jahve a pri čítaní Písma ho nahradili slovom Pán (Adonai).

Ďalšia vec bola, že Židia žili v diaspóre. Diaspóry (gr. diaspora - rozptýlenie) vznikali počas babylonského zajatia, no neskôr okrem Babylónie sa väčšie skupiny Židov nachádzali aj v Egypte. Helenizovaní Židia v Alexandrii hovorilo po grécky. Preto Boh už nemohol byť iba národným bohom, ale musel pôsobiť oveľa univerzálnejšie.

Dokonca určili, že všetkých ľudí môže používať ako svoj nástroj. Tak sa perzský kráľ Kýros stal jeho nástrojom a oslobodil Izraelitov spod Babylonskej nadvlády.

"Ja som Hospodin, iného niet. Okrem mňa niet Boha."

Zmena predstavy Boha v mladších spisoch hebrejskej Biblie, ukazuje, ako bol Jahve postupne zbavovaný blízkosti svojich uctievačov, podoby a svojho mena. Čím sa stával transcendentnejší, tým viac potreboval ku komunikácii s ľuďmi prostredníkov. Jedným z prostredníkov sa stala aj Tóra.

Ako sa Jahve jediným Bohom stal - literatúra

Ako sa Jahve a El spojili

V Izraeli bol kedysi najvyšší boh El. El bol aj najvyšším bohom v Ugarite.
Boh El bol nahradený a stotožnený s Jahvem až v desiatom storočí. Jahve prebral nielen jeho tituly, ale aj vlastnosti a ikonografiu. Jeho jednotlivé miestne reprezentácie ako napr. El Šadaj (Všemohúci), El Eljon (Najvyšší), či El Olam (Večný) sa tiež stali Jahveho titulmi.

Doklady o Elovi sú aj v biblickom texte, napr. Dt 32:8-9, kde El a Jahve sú v relácii otec - syn, otec El dáva Jahvemu ako dedičstvo Izrael.

Dt 32:8-9 (Pentateuch, Dobrá kniha, Trnava 2004):

Keď Najvyšší prideľoval národom dedičstvo,
keď rozďeľoval Adamových synov,
určil hranice národov podľa počtu Božích synov;
ale podielom Jahveho bol jeho ľud,
Jakub bol časťou jeho dedičstva.


Dt 32:7-9 (Ekumenický preklad):

Rozpomeň sa na dávne dni,
uvažuj o rokoch dávnych pokolení,
spýtaj sa svojho otca a oznámi ti,
svojich starcov a povedia ti,
kedy Najvyšší určoval národom dedičstvo,
kedy rozdeľoval ľudských synov,
vyznačoval hranice národom
a Izraelitom podľa ich počtu.
Podielom Hospodina je jeho ľud,
Jákob je jeho najdrahším dedičstvom.


Najvyšší je preklad zo slova Eljon. Synovia boží boli známi ako synovia Ela (známi aj ako 70 synov Ašéry).

Aby stotožnili Jahveho a Ela, začali Jahvemu prisudzovať Elove tituly.

El je nazývaný ako "Otec ľudí", "tvorca" a "tvorca stvorenia". Tieto atribúty sú tiež podľa Starého zákona udelené Jahvemu. V Biblii sa postupne stalo vlastné meno boha Ela všeobecným menom el (náš boh s malým b).

Ako sa Jahve pánom neba stal

Pred príchodom Izraela do Kanaánu tam bola prítomná predstava nebeskej rady. Tá mala plniť božiu vôľu a oslavovať boha Ela.
Izraeliti po príchode do Kanaánu boli ovplyvnení kanaánskym konceptom nebeskej rady a preniesli ho na Jahveho. Jahve v Izraeli, podobne ako El v Ugarite, sa stal pánom nebeskej rady, ktorá je povinná ho vzývať a zbožňovať.

Príklad o nebeskej rade z ugaritských textov KTU 1.16.v 23-25:

A povedal, El, ktorý je milostivý:
"Sadnite, synovia moji, na svoje sedadlá,
na svoje tróny princov."


Vysvetlivka: KTU - znamená "Keilalphabetische Texte aus Ugarit"

V Žalme 82 vidíme, ako sa Jahve uchádza o vedúce postavenie pri zhromaždení bohov. Keď Hospodin povstane, aby sa stretol s Radou, ktorej predsedá EI, obviní ostatných bohov, že nie sú schopní riešiť aktuálne sociálne otázky. Žalmista potom upozorňuje, že ostatní budú prekonaní a umrú (Ekumenický preklad):

Postavil sa Boh v zhromaždení bohov,
uprostred bohov súdi:
Dokedy chcete súdiť nespravodlivo
a nadŕžať bezbožníkom?
Prisúďte právo utláčanému a sirote,
poníženému a chudobnému vymáhajte spravodlivosť.
Ochráňte utláčaného, chudobného,
vytrhnite ho z moci bezbožníkov!
Nič nevedia, nič nechápu,
chodia v temnote.
Chvejú sa všetky základy zeme.
Povedal som si: Ste bohovia,
všetci ste synmi Najvyššieho.
Vy tiež pomriete ako ostatní ľudia,
padnete ako hociktoré knieža.
Vstaň Bože, súď zem
veď všetky národy sú tvojim vlastníctvom.


Ďalší príklad ako Jahve vládne v nebeskej rade je v Ž 89, 6-8 (Ekumenický preklad):

Nebesia chvália tvoje divy, Hospodin,
a tvoju vernosť zhromaždenie svätých.
Veď kto sa nad oblakmi vyrovná Hospodinovi?
Kto z nebešťanov sa podobá Hospodinovi?
Boh v kruhu svätých budí strach.
Veľký a hrozný je pre všetkých vôkol neho.


Ako Jahve prevzal Baalovi titul

V Izreali bol aj známy kult Baala, boha plodnosti. Od neho zobrali titul "Jazdec na oblakoch" a prisúdili ho Jahvemu.

Baal je opísaný v ugaristkých textoch ako "jazdec na oblakoch" v KTU 1.2.iv 6-9:

A prehovoril Košar a Chasis:
Určite, vravím ti, ó, princ Baal,
opakujem, ó, Jazdec na oblakoch


Tento opis je použitý aj pre Jahveho v Ž 68:5 (Ekumenický preklad):

Spievajte Bohu, ospevujte jeho meno,
upravte cestu tomu, ktorý sa nesie na oblakoch!
Plesajte pred ním, lebo jeho meno je Hospodin!

Ako Jahvemu jeho manželku Ašéru vzali

Bohyňa Ašéra bola partnerkou najvyššieho boha daného panteónu. V Ugarite bola manželkou boha Ela. Ašéra sa stala aj Jahveho partnerkou v oficiálnom kulte predtým, než sa stal jediným bohom.
Starý zákon v dnešnej podobe už nedáva príliš veľa vodidiel. Počas deuteronomistickej úpravy sa snažili všetky náznaky Ašérininho postavenia vedľa boha Jahveho odstrániť.

Ašéra sa v Biblii napr. spomína v 1Krľ 23:4, keď ničia jej kult počas Joziášovej reformácie (Ekumenický preklad):

Kráľ nato prikázal veľkňazovi Chilkijovi, jeho zástupcom a strážcom prahu, aby povynášali z Hospodinovho domu všetky predmety zhotovené pre Baala, Ašéru a pre celý nebeský voj.

Pomerne nedávne mimobiblické nálezy v Palestíne, ktoré dokladujú tento kult, je epigrafický materiál z Kuntilet Adžrúd a Chirbet el-Qom. Tie nám vzťah medzi Jahvem a Ašérou dokladajú.

Na veľkom skladovacom džbáne z Kuntilet Adžrúd (tzv. pithos A), datovanom do prelomu 9. a 8. storočia pred n. l., sa v relatívne slušnom stave dochoval nasledujúci nápis:

Požehnaní buďte skrz Jahveho samarijského a jeho Ašéru.

V Chirbet el-Qom našli nápis:

Požehnaný Urijáhú skrz Jahveho a jeho Ašéru.Postupne Jahve asimiloval všetky prívlastky významných bohov a tak z neho spravili jediného Boha.

Koniec druhej časti. Nabudúce (asi o mesiac): Odkiaľ sa pravdepodobne inšpirovali autori Biblie

Teraz je rad na vás, aby ste rozobrali a skritizovali môj článok (gramatiku, nepresnosti a pod.) a verím, že sa zasa dozviem od vás niečo nové. Budem vďačný za každé upozornenie.


Literatúra:
1. Armstrong, Karen, Dejiny Biblie. Od ústnej tradície do súčasnoti, Slovart, Bratislava 2010
2. Armstrong, Karen, Dějiny Boha, Argo, Praha 1996
3. Prosecký, J., Hruška, B., Součková, J., Břeňová, K., Encyklopedie mytologie starověkého Předního východu, Libri, Praha 2003
4. Finkelstein, Israel - Silberman, Neil Asher, Objevování Bible. Svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie, Vyšehrad, Praha 2010

5. Biblia, Slovenský ekumenický preklad s deuterokanonickými knihami, Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica 2008
6. Pentateuch. Päť kníh Mojžišových s komentármi Jeruzalemskej Biblie, Dobrá kniha, Trnava 2004
7. Stehlík, O., Ugaritské náboženské texty, Vyšehrad, Praha 2003
8. Ugarit a Biblia: http://www.theology.edu/ugarbib.htm
9. Poexilní prosazení monoteismu: http://is.muni.cz/th/64682/ff_m/diplomova_prace.pdf

Rôzne:
http://www.adath-shalom.ca/ugarit.htm
http://www.bibleinterp.com/articles/MSmith_BiblicalMonotheism.htm
http://bible.org/article/baalism-canaanite-religion-and-its-relation-selected-old-testament-texts
http://www.bibletopics.com/biblestudy/154.htm

Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ugarit
http://en.wikipedia.org/wiki/Canaanite_religion
http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Semitic_religion
http://en.wikipedia.org/wiki/El_(deity)
http://en.wikipedia.org/wiki/Elohim
http://en.wikipedia.org/wiki/Yahweh
http://en.wikipedia.org/wiki/Asherah
http://en.wikipedia.org/wiki/Names_of_God_in_Judaism

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Čo spája Kmotríka, Výboha či Trnku? Slabosť pre jeden biznis

Skupina najbohatších Slovákov má vyššie ambície ako kaviareň či reštauráciu.


Už ste čítali?